LDC Syringe with / without needle

เข็มฉีดยา/วัคซีน ชนิด LDS (Low Dead Space) ใช้งานกับกระบอกฉีดยาปกติ สามารถลดปริมาณคงค้างของยาบริเวณปลายกระบอกฉีดทำให้สามารถเพิ่มจำนวน d...
กระบอกฉีดยา Slip Tip Syringe with Exchangeable Needle 25Gx1”ชนิด LDS  ( Low Dead Space) ยี่ห้อ SOL-M เป็นกระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจาก...