News & Events

ข่าวและกิจกรรมของบริษัทฯ
 บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อให้ได้ผล LAB ที่ถูกต้อง 

จดหมายข่าวทางวิชาการ BIP NEWS