ผู้บริหารและทีมขายบริษัทฯ เยี่ยมชมบริษัท Greiner Bio-One Thailand Ltd.